Định nghĩa Infrastructure as Code (IaC) là gì?

Infrastructure as Code (IaC)Cơ sở hạ tầng như Mã (IAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Infrastructure as Code (IaC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cơ sở hạ tầng như mã (IAC) là một loại CNTT trừu tượng mà các chuyên gia cung cấp và quản lý một đống công nghệ với các phần mềm, chứ không phải là thiết lập hệ thống phần cứng. Cơ sở hạ tầng như mã có thể được sử dụng với các hệ thống điện toán đám mây cung cấp và ảo hóa các loại môi trường phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều mà các chuyên gia thích về cơ sở hạ tầng như mã là tính di động. Nếu hệ thống phần cứng được trích lập dự phòng như mã, nó là dễ dàng hơn để di chuyển mã đó hoặc triển khai nó trong môi trường khác nhau.

What is the Infrastructure as Code (IaC)? – Definition

Infrastructure as code (IaC) is a type of IT abstraction where professionals provision and manage a technology stack with software, rather than setting up hardware systems. Infrastructure as code can be used to provision cloud systems and to virtualize various kinds of software environments.

Understanding the Infrastructure as Code (IaC)

One thing that professionals like about infrastructure as code is the portability. If hardware systems are provisioned as code, it is easier to move that code or deploy it in different environments.

Thuật ngữ liên quan

  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Object Storage
  • DevOps
  • Virtualization
  • Data Infrastructure Hygiene
  • Storage Optimization
  • Data Migration
  • Username
  • Process Owner
  • Greenfield Deployment

Source: Infrastructure as Code (IaC) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post