Định nghĩa Initialism là gì?

InitialismInitialism. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Initialism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một initialism là một thuật ngữ cho bất kỳ từ ghép trong các chữ cái đầu tiên của Nói cách khác, trong đó từ này được phát âm bằng cách phát âm từng chữ cái riêng lẻ. Mọi người nghĩ về viết tắt như là một lớp các từ viết tắt. Sự khác biệt là từ viết tắt thường được phát âm như một từ có thể đọc được hoặc âm duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khi chữ “initialism” dường như đã được đặt ra vào những năm 1950, nó không bao giờ thực sự ưa chuộng trong ngôn ngữ nói chung. Mọi người có xu hướng đề cập đến cả hai từ viết tắt và viết tắt là từ viết tắt. Tuy nhiên, trong khi một từ như bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên hoặc RAM là viết tắt, những từ như HTML, IBM và PC đều viết tắt, bởi vì phép đọc ra sự kết hợp của các chữ cái thay vì đối xử với nó như một từ có thể đọc được duy nhất. Trong nhiều trường hợp, nó có thể là chưa rõ liệu viết tắt là viết tắt hoặc một initialism, và loa khác nhau có thể sử dụng một trong hai cách phát âm. Điều này đặc biệt đúng trong công nghệ, nơi ít người am hiểu công nghệ có thể có xu hướng đánh vần ra một từ viết tắt.

What is the Initialism? – Definition

An initialism is a term for any word composed of the initial letters of other words, in which the word is pronounced by pronouncing each of the individual letters. People think of initialisms as a class of acronyms. The difference is that acronyms are typically pronounced as a single readable or phonetic word.

Understanding the Initialism

While the word “initialism” seems to have been coined in the 1950s, it never really caught on in general language. People tend to refer to both acronyms and initialisms as acronyms. However, while a word like random access memory or RAM is an acronym, words like HTML, IBM and PC are all initialisms, because the reader spells out the combination of letters instead of treating it like a single readable word. In many cases, it may be unclear whether an abbreviation is an acronym or an initialism, and different speakers may use either pronunciation. This is particularly true in tech, where less tech-savvy people may tend to spell out an acronym.

Thuật ngữ liên quan

  • Acronym
  • Acronym Expansion
  • Chat Acronym
  • Hacker Jargon
  • Chat Slang
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Initialism là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post