Định nghĩa Intelligence Explosion là gì?

Intelligence ExplosionIntelligence nổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligence Explosion – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Intelligence nổ” là một thuật ngữ để mô tả các kết quả cuối cùng của công việc trên trí tuệ nhân tạo nói chung, trong đó đưa ra giả thuyết rằng công việc này sẽ dẫn đến một điểm kỳ dị trong trí tuệ nhân tạo, nơi một “superintelligence nhân tạo” vượt qua khả năng nhận thức của con người. Trong một vụ nổ thông minh, có ngụ ý rằng các khía cạnh tự sao chép của trí tuệ nhân tạo sẽ theo một cách nào tiếp quản ra quyết định từ bộ xử lý của con người. Khái niệm thông minh bùng nổ đang được áp dụng với các kịch bản tương lai bằng nhiều cách.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những người tiên phong đầu tiên của nghiên cứu một kịch bản tình báo nổ là I.J. Tốt, một khoa học máy tính và toán học chuyên gia người Anh làm việc trên mã phá trong Chiến tranh thế giới thứ hai cho Allied Powers, cùng với Alan Turing. Trong việc mô tả vụ nổ thông tin tình báo này, tốt chỉ với ý tưởng của đệ quy tự hoàn thiện, nói rằng “một máy siêu thông minh có thể thiết kế máy thậm chí tốt hơn; có sau đó sẽ nghi ngờ gì nữa là một sự bùng nổ thông minh, và trí thông minh của con người sẽ bị bỏ xa phía sau.”

What is the Intelligence Explosion? – Definition

“Intelligence explosion” is a term coined for describing the eventual results of work on general artificial intelligence, which theorizes that this work will lead to a singularity in artificial intelligence where an “artificial superintelligence” surpasses the capabilities of human cognition. In an intelligence explosion, there is the implication that self-replicating aspects of artificial intelligence will in some way take over decision-making from human handlers. The intelligence explosion concept is being applied to future scenarios in many ways.

Understanding the Intelligence Explosion

One of the first pioneers of researching an intelligence explosion scenario was I.J. Good, a British computer science and mathematics expert who worked on code-breaking in the Second World War for the Allied Powers, along with Alan Turing. In describing this intelligence explosion, Good pointed to the idea of recursive self-improvement, saying “an ultra-intelligent machine could design even better machines; there would then unquestionably be an intelligence explosion, and the intelligence of man would be left far behind.”

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Artificial Superintelligence (ASI)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Asimov’s Three Laws Of Robotics
  • Alan Turing
  • The Singularity
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Intelligence Explosion là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post