Định nghĩa Intelligent Edge là gì?

Intelligent EdgeIntelligent Cạnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent Edge – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cạnh thông minh là một thuật ngữ mô tả một quá trình mà dữ liệu được phân tích và tổng hợp ở một vị trí gần với nơi mà nó được thể hiện trong một mạng. Cạnh thông minh, cũng mô tả là “trí thông minh ở mép,” có sự phân nhánh quan trọng đối với mạng lưới phân phối bao gồm cả Internet của sự vật (IOT).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với một cạnh thông minh, nút từ xa hoặc phân cấp của một hệ thống được trao quyền để làm các loại dữ liệu khác nhau xử lý có thể có truyền thống được xử lý tại một điểm trung tâm trong một hệ thống. Cụ thể với IOT, một mô hình cổ điển của định tuyến tất cả các nhiều luồng dữ liệu từ các thiết bị IOT kết nối vào một kho dữ liệu trung ương hoặc kho có một số nhược điểm khác nhau. Nó có thể không hiệu quả, và, nếu dữ liệu không được mã hóa, nó cũng có thể rời khỏi hệ thống vốn đã dễ bị tổn thương hơn.

What is the Intelligent Edge? – Definition

Intelligent edge is a term describing a process where data is analyzed and aggregated in a spot close to where it is captured in a network. The intelligent edge, also described as “intelligence at the edge,” has important ramifications for distributed networks including the internet of things (IoT).

Understanding the Intelligent Edge

With an intelligent edge, remote or decentralized nodes of a system are empowered to do different kinds of data handling that may have traditionally been handled at a central point in a system. Specifically with IoT, a classical model of routing all of the many streams of data from IoT-connected devices into a central data warehouse or repository has several distinct disadvantages. It may be inefficient, and, if the data is not encrypted, it can also leave the system inherently more vulnerable.

Thuật ngữ liên quan

  • Edge Analytics
  • Edge Computing
  • Cloud
  • Internet of Things (IoT)
  • Internet of Overwhelming Things (IoOT)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Intelligent Edge là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post