Định nghĩa Intelligent Web là gì?

Intelligent WebIntelligent Web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent Web – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web thông minh, cũng thường được gọi là Web 3.0, liên quan đến ý tưởng rằng thế giới trang Wide Web, các trang web và các ứng dụng sẽ tiếp tục được thấm nhuần với trí tuệ nhân tạo. phản web này 3,0 từ Web 2.0 – hệ thống hiện nay của bộ máy web cao nối mạng nhưng không phải là rất nhân tạo thông minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số nền tảng của web thông minh đã bị sa thải – với các giao thức như JSON và web ngữ nghĩa, có một hệ thống xương tại chỗ để chia sẻ dữ liệu và quản lý kho dữ liệu theo những cách mới. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo và học máy đang thiết kế lại phần mềm. Đám mây và phần mềm như một dịch vụ đang mang lại những ứng dụng web. Vì vậy, nó chỉ là một vấn đề thời gian trước rất nhiều các công nghệ này được gắn bó với nhau, sản xuất thiết kế web thông minh.

What is the Intelligent Web? – Definition

The intelligent web, also often referred to as Web 3.0, involves the idea that World Wide Web pages, sites and applications will continue to be imbued with artificial intelligence. This contrasts Web 3.0 from Web 2.0 – today’s system of highly networked but not very artificially intelligent web apparatus.

Understanding the Intelligent Web

Some of the groundwork of the intelligent web has already been laid – with protocols like JSON and the semantic web, there is a skeleton system in place for sharing data and managing data repositories in new ways. At the same time, artificial intelligence and machine learning are reinventing software. Cloud and software as a service are bringing those applications to the web. So it is only a matter of time before many of these technologies are wedded together, producing intelligent web design.

Thuật ngữ liên quan

  • Web 3.0
  • Intelligent Agent
  • Intelligent Cloud
  • Cloud Communications
  • Home Automation System
  • Internet of Everything (IoE)
  • Social Software
  • Bonanza
  • Linkbait
  • Web Service

Source: Intelligent Web là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post