Định nghĩa Internet of Things Analytics (IoT Analytics) là gì?

Internet of Things Analytics (IoT Analytics)Internet of Things Analytics (IOT Analytics). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet of Things Analytics (IoT Analytics) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet of Things phân tích (IOT phân tích) đề cập đến phân tích và kiểm tra các dữ liệu thu được bằng Internet of Things. Cảm biến, thiết bị đầu cuối mạng và dữ liệu khác lưu trữ và thiết bị phát sóng là những thành phần chính của bộ sưu tập của Internet dữ liệu điều, khi mà phân tích được thực hiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số công ty, thu thập cả dữ liệu online và offline để phát triển các giải pháp kinh doanh cũng như giải đáp học tập, thực hiện Internet of Things phân tích. Người dùng quan tâm nhất trong cách sản phẩm của họ có thể mang lại sự thay đổi trong suốt cuộc đời của một cá nhân. IOT Analytics cung cấp khả năng kết hợp thông tin tác với dữ liệu từ hệ thống CNTT và cung cấp phân tích thông minh cho những bên liên quan, những người cần chúng nhất. phân tích IOT thể được áp dụng để tự động hóa công nghiệp, ứng dụng di động, giải pháp điện toán đám mây và phát triển phần cứng, trong số những thứ khác. Do đó nó có thể liên quan đến phân tích chuyên sâu thị trường, xu hướng chung, tình trạng kinh tế và dự báo chu kỳ sống của sản phẩm.

What is the Internet of Things Analytics (IoT Analytics)? – Definition

Internet of Things analytics (IoT analytics) refers to analyzing and examining the data obtained by the Internet of Things. Sensors, network end devices and other data storing and transmitting equipment are the key components of collection of Internet of Things data, upon which analysis is performed.

Understanding the Internet of Things Analytics (IoT Analytics)

A number of firms, that collect both online and offline data to develop business solutions as well as academic answers, perform Internet of Things analytics. Users are most interested in how their product can bring about change in an individual’s lifetime. IoT analytics offers the capability to combine operative information with data from IT systems and deliver intelligent analytics to those stakeholders who need them most. IoT analytics can be applied to industrial automation, mobile apps, cloud solutions and hardware development, among other things. Hence it can involve in-depth market analysis, general trends, economic state and forecasting of a product’s life cycle.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet of Things (IoT)
  • Big Data Analytics
  • Big Data Mining
  • Web Services Middleware
  • Product Life Cycle
  • Edge Analytics
  • Edge Scoring
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark

Source: Internet of Things Analytics (IoT Analytics) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post