Định nghĩa Internet Systems Consortium (ISC) là gì?

Internet Systems Consortium (ISC)Internet Systems Consortium (ISC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Systems Consortium (ISC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet Systems Consortium (ISC) là một phi lợi nhuận thành lập vào năm 1994 mà ban đầu được dự định để làm việc với phần mềm hệ thống tên miền của thời điểm đó. ISC là một trong số các bên liên quan tham gia trong việc hỗ trợ Internet bằng cách thúc đẩy các giao thức và hướng dẫn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong sự phát triển của Internet, các mô hình khác nhau, hướng dẫn, tiêu chuẩn và các giao thức đã được hữu ích trong việc đưa ra lưu lượng internet phổ biến hơn và thúc đẩy sử dụng phù hợp. Internet Systems Consortium hoạt động cùng với các nhóm như Internet Engineering Task Force (IETF) và Tổng công ty Internet cho tên miền và số (ICANN) nhằm thúc đẩy loại này hợp tác. công việc của nhóm liên quan đến thẩm định dự án mã nguồn mở khác nhau với ứng dụng cho công việc hỗ trợ internet toàn cầu.

What is the Internet Systems Consortium (ISC)? – Definition

The Internet Systems Consortium (ISC) is a nonprofit founded in 1994 that was originally intended to work with domain name system software of the time. The ISC is one of several stakeholders involved in supporting the internet by promoting protocols and guidelines.

Understanding the Internet Systems Consortium (ISC)

During the evolution of the internet, various models, guidelines, standards and protocols have been useful in making internet traffic more universal and promoting consistent use. The Internet Systems Consortium operates along with groups like the Internet Engineering Task Force (IETF) and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in order to promote this sort of collaboration. The group’s work involves evaluation of various open-source projects with application to the work of supporting the global internet.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
  • Internet Engineering Task Force (IETF)
  • Domain
  • Domain Controller (DC)
  • Domain Hijacking
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: Internet Systems Consortium (ISC) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post