Định nghĩa Labor Management System (LMS) là gì?

Labor Management System (LMS)Hệ thống quản lý lao động (LMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Labor Management System (LMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Labor Management System (LMS)? – Definition

Understanding the Labor Management System (LMS)

Thuật ngữ liên quan

  • Work Flow
  • Work Flow Management
  • Peopleware
  • Human Resources Analytics (HR Analytics)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture
  • Middleware

Source: Labor Management System (LMS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post