Định nghĩa Leonard Kleinrock là gì?

Leonard KleinrockLeonard Kleinrock. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leonard Kleinrock – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Leonard Kleinrock là một kỹ sư máy tính người Mỹ đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với khoa học máy tính, đặc biệt là những nền tảng của mạng máy tính. Ông đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Internet. Năm 1969, máy chủ của mình trong phòng thí nghiệm UCLA của ông đã trở thành nút internet đầu tiên trong lịch sử, và từ đó ông chỉ đạo việc truyền tải thông điệp đầu tiên để vượt qua qua internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Leonard Kleinrock sinh ngày ngày 13 tháng 6 năm 1934 tại thành phố New York. Tốt nghiệp từ Bronx High School Khoa học vào năm 1951, ông nhận bằng Cử nhân văn bằng Kỹ thuật điện từ trường cao đẳng thành phố New York vào năm 1957. Ông đã giành được bằng thạc sĩ cũng như một tiến sĩ về kỹ thuật điện và khoa học máy tính vào năm 1958 và 1963 lần lượt từ Viện Công nghệ Massachusetts. Sau đó ông tham gia giảng dạy tại Đại học California tại Los Angeles. Giữa năm 1991 và năm 1995, ông giữ cương vị Chủ tịch của bộ phận khoa học máy tính tại đại học UCLA.

What is the Leonard Kleinrock? – Definition

Leonard Kleinrock is an American computer engineer who has made many important contributions to computer science, especially to the foundations of computer networking. He played a key role in the history of internet. In 1969, his host computer in his UCLA laboratory became the first internet node in history, and from there he directed the first message transmission to pass over the internet.

Understanding the Leonard Kleinrock

Leonard Kleinrock was born on June 13th, 1934 in New York City. Graduating from Bronx High School of Science in 1951, he received his Bachelor of Electrical Engineering degree from the city college of New York in 1957. He earned his master’s degree as well as a doctorate in electrical engineering and computer science in 1958 and 1963 respectively from the Massachusetts Institute of Technology. He later joined the faculty at the University of California at Los Angeles. Between 1991 and 1995, he served as the Chairman of the computer science department at UCLA.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Packet Switching
  • Packet
  • Packet Filtering
  • Paul Baran
  • Donald Davies
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer
  • Grace Hopper

Source: Leonard Kleinrock là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post