Định nghĩa Lifetime Clinical Record (LCR) là gì?

Lifetime Clinical Record (LCR)Lifetime lâm sàng Record (LCR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lifetime Clinical Record (LCR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hồ sơ bệnh án cuộc đời (LCR) là một thành phần của một hệ thống kỹ thuật số hồ sơ y tế điện tử (EHR) được sử dụng để hỗ trợ chăm sóc y tế hiện đại và đánh giá. Nó đại diện cho một cơ sở dữ liệu lâm sàng hoặc một kho dữ liệu tập trung cho các hồ sơ bệnh nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một LCR được sử dụng trong các hệ thống thông tin bệnh viện chuyên dụng như Siemens Invision. Nói chung, mục đích của một LCR là cho phép các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để nhìn vào lịch sử y tế lâu dài của bệnh nhân, bao gồm tất cả các kết quả của các loại khác nhau của các thủ tục, kiểm tra, chẩn đoán, vv, mà các bệnh nhân đã trải qua trong suốt cuộc đời của ông / bà. Lấy các kết quả này đòi hỏi sự quen thuộc với giao diện của một hệ thống EHR đặc biệt để truy cập vào LCR và các nguồn lực khác có liên quan.

What is the Lifetime Clinical Record (LCR)? – Definition

A lifetime clinical record (LCR) is a component of a digital electronic health record (EHR) system that is used to support modern medical care and evaluation. It represents a clinical database or a centralized data warehouse for patient records.

Understanding the Lifetime Clinical Record (LCR)

An LCR is used in dedicated hospital information systems such as Siemens INVISION. In general, the purpose of an LCR is to allow doctors and other health-care professionals to look at a patient’s long-term medical history, including all of the results of the different kinds of procedures, tests, diagnoses, etc., that the patient had undergone during his/her lifetime. Obtaining these results requires familiarity with the interface of a particular EHR system in order to access the LCR and other related resources.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Clinical Decision Support System (CDSS)
  • Clinical Information Modeling Initiative (CIMI)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: Lifetime Clinical Record (LCR) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post