Định nghĩa Lift and Shift là gì?

Lift and ShiftThang máy và phím Shift. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lift and Shift – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Lift và thay đổi” là một kỹ thuật đặc biệt trong việc di chuyển phần mềm, nơi một ứng dụng hoặc cơ sở mã chỉ đơn giản là đưa ra khỏi một môi trường và được đặt trong môi trường khác, mà không thay đổi đáng kể thiết kế cơ bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách tiếp cận thang máy và thay đổi đã được phổ biến cho nhiều dự án di sản di cư. Tuy nhiên, nó phải được đối chiếu với lựa chọn thay thế khác nhau. Một thay thế là tái kiến ​​trúc, nơi mà các ứng dụng hoặc cơ sở mã trong câu hỏi được về cơ bản được thiết kế lại để làm việc trong một môi trường khác nhau. Một lựa chọn khác là tái bao thanh toán, nơi một ứng dụng được thay đổi khi nó đạt đến môi trường mới, ví dụ, các đám mây.

What is the Lift and Shift? – Definition

“Lift and shift” is a particular technique in software migration where an application or code base is simply taken out of one environment and placed in another environment, without significant underlying design change.

Understanding the Lift and Shift

The lift and shift approach has been popular for many legacy migration projects. However, it has to be contrasted with various alternatives. One alternative is re-architecting, where the application or code base in question gets fundamentally redesigned in order to work in a different environment. Another alternative is re-factoring, where an application is changed when it reaches the new environment, i.e., the cloud.

Thuật ngữ liên quan

  • Legacy Application
  • Legacy Code
  • Cloud Migration
  • Refactoring
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Backsourcing

Source: Lift and Shift là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,