Định nghĩa Like Baiting là gì?

Like BaitingGiống như Baiting. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Like Baiting – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giống như baiting là một thực hành trên Facebook nền tảng truyền thông xã hội thống trị nơi người dùng gửi các mặt hàng có chứa các yêu cầu để “like” nội dung. Người sử dụng cũng có thể bao gồm các yêu cầu để chia sẻ hoặc thúc đẩy các nội dung. Giống như bài viết baiting có thể dưới dạng văn bản đơn giản, hoặc chúng có thể chứa hình ảnh và video với các đề xuất hoặc kiến ​​nghị bên trong chúng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng đằng sau như baiting là các bài viết sẽ được phân phối tốt hơn và nổi bật hơn trên Facebook như những người đáp ứng với các yêu cầu. Nhiều người trong số các loại bài viết giống như chữ cái chuỗi – có một sức hấp dẫn về tình cảm cho người khác để “vượt qua nó cùng” hoặc thúc đẩy các nội dung.

What is the Like Baiting? – Definition

Like baiting is a practice on the dominant Facebook social media platform where users post items that contain requests to “like” content. Users can also include requests to share or otherwise promote the content. Like baiting posts may be in the form of simple text, or they may contain images and videos with suggestions or recommendations inside them.

Understanding the Like Baiting

The idea behind like baiting is that the posts will get better distribution and more prominence on Facebook as people respond to the requests. Many of these types of posts look like chain letters — there is an emotional appeal to others to “pass it along” or otherwise promote the content.

Thuật ngữ liên quan

  • Facebook
  • Facebook Like Button
  • Facebook Group
  • Facebook News Feed
  • Facebook Page
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark
  • Bookmarklet
  • Firefox

Source: Like Baiting là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post