Định nghĩa Linear Discriminant Analysis (LDA) là gì?

Linear Discriminant Analysis (LDA)Phân tích biệt thức tuyến tính (LDA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Linear Discriminant Analysis (LDA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tuyến tính phân tích biệt thức (LDA) là một loại kết hợp tuyến tính, một quá trình toán học sử dụng các mục dữ liệu khác nhau và chức năng áp dụng để thiết lập đó để riêng phân tích nhiều lớp của đối tượng hoặc các mặt hàng. Chảy từ biệt thức tuyến tính Fisher, phân tích biệt thức tuyến tính có thể hữu ích trong các lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh và phân tích tiên đoán trong tiếp thị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng cơ bản của tổ hợp tuyến tính đi trở lại như xa như những năm 1960 với Altman Z-score xin phá sản và cấu trúc dự đoán khác. Bây giờ, phân tích biệt thức tuyến tính giúp ta tái hiện dữ liệu trong hơn hai lớp, khi hồi quy logic là chưa đủ. Tuyến tính phân tích biệt có giá trị trung bình cho mỗi lớp học và xem xét các biến thể để đưa ra dự đoán giả định một phân phối Gaussian. Đây là một trong một số loại thuật toán là một phần của việc tạo mô hình học máy cạnh tranh.

What is the Linear Discriminant Analysis (LDA)? – Definition

Linear discriminant analysis (LDA) is a type of linear combination, a mathematical process using various data items and applying functions to that set to separately analyze multiple classes of objects or items. Flowing from Fisher’s linear discriminant, linear discriminant analysis can be useful in areas like image recognition and predictive analytics in marketing.

Understanding the Linear Discriminant Analysis (LDA)

The fundamental idea of linear combinations goes back as far as the 1960s with the Altman Z-scores for bankruptcy and other predictive constructs. Now, linear discriminant analysis helps to represent data for more than two classes, when logic regression is not sufficient. Linear discriminant analysis takes the mean value for each class and considers variants in order to make predictions assuming a Gaussian distribution. It is one of several types of algorithms that is part of crafting competitive machine learning models.

Thuật ngữ liên quan

  • Linear Function
  • Linear Feedback Shift Register (LFSR)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Dimensionality Reduction
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: Linear Discriminant Analysis (LDA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post