Định nghĩa Liquid State Machine (LSM) là gì?

Liquid State Machine (LSM)Máy nước lỏng (LSM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Liquid State Machine (LSM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy trạng thái lỏng (LSM) là một mô hình học máy hoặc hệ thống mà là một phần của một loạt các đặc biệt mô hình mạng nơ-ron. Những mô hình này xây dựng dựa trên thiết kế truyền thống để giới thiệu những cách thức mới và sáng tạo xử lý thông tin. Giống như các loại khác của mạng lưới thần kinh, máy trạng thái lỏng và tương tự như xây dựng được dựa trên sinh học thần kinh của não bộ con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để thực sự hiểu những gì một máy trạng thái lỏng là, điều quan trọng là phải hiểu các loại chương trình học máy vào mà nó rơi. Những loại máy học đôi khi được gọi là “thế hệ thứ ba” mạng thần kinh, và nhiều chuyên gia đề cập đến “spiking” mạng thần kinh để minh họa cách họ làm việc. Mạng lưới thần kinh spiking, trong đó sử dụng nhiều trong những mô hình tương tự như một máy trạng thái lỏng, bổ sung thêm một tài sản của thời gian để các yếu tố khớp thần kinh và thần kinh.

What is the Liquid State Machine (LSM)? – Definition

A liquid state machine (LSM) is a machine learning model or system that is part of a series of particular neural network models. These models build on traditional designs to introduce new and innovative ways of processing information. Like other kinds of neural networks, liquid state machines and similar builds are based around the neurobiology of the human brain.

Understanding the Liquid State Machine (LSM)

To really understand what a liquid state machine is, it is important to understand the type of machine learning program into which it falls. These types of machine learning are sometimes called “third-generation” neural networks, and many experts refer to “spiking” neural networks to illustrate how they work. The spiking neural network, which utilizes many of the same models as a liquid state machine, adds a property of time to synaptic and neural elements.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Authentication
  • Machine Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Algorithm
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Liquid State Machine (LSM) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post