Định nghĩa Long Short-Term Memory (LSTM) là gì?

Long Short-Term Memory (LSTM)Bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Long Short-Term Memory (LSTM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dài bộ nhớ (LSTM) đơn vị ngắn hạn hoặc các khối là một phần của một cấu trúc mạng thần kinh tái phát. mạng thần kinh tái phát được thực hiện để sử dụng một số loại của các quá trình bộ nhớ nhân tạo có thể giúp các chương trình trí tuệ nhân tạo để hiệu quả hơn bắt chước suy nghĩ của con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tái phát thần kinh sử dụng mạng dài khối bộ nhớ ngắn hạn để cung cấp bối cảnh cho cách chương trình nhận được đầu vào và tạo ra kết quả đầu ra. Khối bộ nhớ ngắn hạn dài là một đơn vị phức tạp với nhiều thành phần như đầu vào có trọng số, chức năng kích hoạt, đầu vào từ khối trước đó và kết quả cuối cùng.

What is the Long Short-Term Memory (LSTM)? – Definition

Long short-term memory (LSTM) units or blocks are part of a recurrent neural network structure. Recurrent neural networks are made to utilize certain types of artificial memory processes that can help these artificial intelligence programs to more effectively imitate human thought.

Understanding the Long Short-Term Memory (LSTM)

The recurrent neural network uses long short-term memory blocks to provide context for the way the program receives inputs and creates outputs. The long short-term memory block is a complex unit with various components such as weighted inputs, activation functions, inputs from previous blocks and eventual outputs.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Memory
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Address Bus
  • Burst Mode
  • Memory Address

Source: Long Short-Term Memory (LSTM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post