Định nghĩa Machine Authentication là gì?

Machine AuthenticationMáy xác thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Machine Authentication – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thẩm định máy là quá trình xác thực chung của một máy trên mạng có dây hoặc không dây khi máy là một “supplicant” tìm cách truy cập hoặc chia sẻ thông tin hoặc thực hiện một số loại khác của sự tương tác kỹ thuật số. thẩm định máy sẽ xảy ra theo những cách khác nhau trong các thiết lập CNTT khác nhau, nhưng nói chung liên quan đến một “giấy chứng nhận kỹ thuật số” như trong giao thức SSL được sử dụng trên internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về xác thực máy dựa vào việc sử dụng các công nghệ thông thường. Ví dụ, chi phối hệ điều hành dùng cuối Windows từ Microsoft sử dụng Active Directory và các nguồn lực khác để “làm chứng thực máy” một cách nào đó, đã đóng khung những gì người dùng mong đợi trong trường hợp đó họ thực sự nghĩ về xác thực máy ở tất cả. Một số máy nhầm lẫn auth với “người dùng auth” và không hiểu quá trình auth máy móc, mà một lần nữa, sẽ xảy ra khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Điểm mấu chốt là xác thực máy là cần thiết cho an ninh kỹ thuật số.

What is the Machine Authentication? – Definition

Machine authentication is the process of general authentication of a machine over wired or wireless networks when the machine is a “supplicant” seeking to access or share information or accomplish some other type of digital interaction. Machine authentication happens in different ways in various IT setups, but generally involves a “digital certificate” such as in the SSL protocol used on the internet.

Understanding the Machine Authentication

The idea of machine authentication relies on the use of common technologies. For instance, the dominant end user operating system Windows from Microsoft uses Active Directory and other resources to “do machine authentication” a certain way, which has framed what users have come to expect in the case that they actually think about machine authentication at all. Some confuse machine auth with “user auth” and do not understand the process of auth machines, which again, happens differently depending on many factors. The bottom line is that machine authentication is needed for digital security.

Thuật ngữ liên quan

  • Authentication
  • Authentication Center (AuC)
  • Security Architecture
  • Service Oriented Architecture Governance
  • Data Governance (DG)
  • Active Directory (AD)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Machine Authentication là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post