Định nghĩa Managed Cloud As a Service (MCaaS) là gì?

Managed Cloud As a Service (MCaaS)Quản lý đám mây như một dịch vụ (MCaaS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Managed Cloud As a Service (MCaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý đám mây như một dịch vụ (MCaaS) là một loại mô hình dịch vụ điện toán đám mây nơi cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cung cấp một thực hiện đầy đủ và quản lý các dịch vụ đám mây. Trong một số mô hình MCaaS, các đại biểu nhà cung cấp điện toán đám mây công tác quản lý dịch vụ cho các đối tác bên thứ ba cung cấp gói phần mềm vào các dịch vụ đám mây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc chung của đám mây được quản lý như một dịch vụ (MCaaS) là trong việc cung cấp thêm nguồn lực và hỗ trợ cho các dịch vụ điện toán đám mây, thay vì chỉ thực hiện. Một số chuyên gia CNTT mô tả giải pháp MCaaS như thêm dịch vụ cho một “cơ sở hạ tầng thô.” Ý tưởng đằng sau MCaaS mất khái niệm điện toán đám mây ban đầu một bước xa hơn – trong khi điện toán đám mây truyền thống, các công ty thuê ngoài hoạt động phần cứng, với MCaaS, họ cũng thuê ngoài quản lý và hỗ trợ của các hệ thống này.

What is the Managed Cloud As a Service (MCaaS)? – Definition

Managed cloud as a service (MCaaS) is a type of cloud service model where the cloud provider offers a complete implementation and management of the cloud services. In some MCaaS models, the cloud vendor delegates the service management to third-party partners who make software packages into cloud services.

Understanding the Managed Cloud As a Service (MCaaS)

The general principle of managed cloud as a service (MCaaS) is in providing more resources and support for cloud services, rather than just implementation. Some IT experts describe MCaaS solutions as adding service to a “raw infrastructure.” The idea behind MCaaS takes the original cloud computing concept a step further — whereas in traditional cloud computing, companies outsource hardware operations, with MCaaS, they also outsource the management and support of these systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Managed Cloud
  • Storage as a Service (SaaS)
  • Integration as a Service (IaaS)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Benchmarking
  • Service Level Agreement (SLA)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Managed Cloud As a Service (MCaaS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post