Định nghĩa Marketing Content Management (MCM) là gì?

Marketing Content Management (MCM)Tiếp thị Quản lý nội dung (MCM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketing Content Management (MCM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Marketing Content Management (MCM)? – Definition

Understanding the Marketing Content Management (MCM)

Thuật ngữ liên quan

  • Content Management System (CMS)
  • Relationship Marketing
  • Marketing Performance Management (MPM)
  • Channel Partner
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: Marketing Content Management (MCM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post