Định nghĩa Marshall McLuhan là gì?

Marshall McLuhanMarshall McLuhan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marshall McLuhan – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Marshall McLuhan là một nhà văn người Canada, nhà lý thuyết và học tập. McLuhan đã viết nhiều cuốn sách phổ biến về phương tiện truyền thông và công nghệ trong những năm 1960, trong đó có “Các Cơ Bride: Folklore of Man nghiệp” và “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man,” cũng như “The Medium là tin nhắn: An Kiểm kê Hiệu ứng”vào năm 1967, và những năm tới,‘chiến tranh và Hòa bình ở làng toàn cầu’, một công việc mà sử dụng James Joyce của‘Wake’Finnegan s để nghiên cứu các hiện tượng của cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử nhân loại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong hầu hết các ý tưởng nổi tiếng McLuhan là khái niệm tập trung vào cụm từ “vừa là thông điệp” trong đó McLuhan mô tả những gì có thể được gọi là một loại xuất hồn mà các công nghệ mở rộng kinh nghiệm của người dân và hình thành ý thức của họ.

What is the Marshall McLuhan? – Definition

Marshall McLuhan was a Canadian writer, theoretician and academic. McLuhan wrote several popular books about media and technology in the 1960s, including “The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man” and “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man,” as well as “The Medium is the Message: An Inventory of Effects” in 1967, and, the next year, “War and Peace in the Global Village,” a work that used James Joyce’s “Finnegan’s Wake” to study the phenomenon of war throughout human history.

Understanding the Marshall McLuhan

One of McLuhan’s most famous ideas was the concept centered around the phrase “the medium is the message” in which McLuhan described what could be called a kind of astral projection by which technologies extend people’s experiences and shape their consciousness.

Thuật ngữ liên quan

  • McLuhanism
  • Media
  • Internet
  • Electronic Publishing
  • Desktop Publishing (DTP)
  • Content Package
  • User-Generated Content (UGC)
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer

Source: Marshall McLuhan là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post