Định nghĩa Martech là gì?

MartechMartech. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Martech – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuật ngữ “Martech” là một từ ghép kết hợp các thuật ngữ “tiếp thị” và “công nghệ.” Như vậy, Martech đại diện cho giao điểm của tiếp thị và công nghệ trong thế giới kinh doanh đánh giá cao kỹ thuật số ngày nay. Bất kỳ loại công nghệ mà có một mang về các hoạt động tiếp thị có thể được gọi là “Martech” cho dù đó là một phần của một nền tảng phân tích, một công cụ benchmark thiết bị phải đối mặt, hoặc bất kỳ loại khác của tài nguyên kỹ thuật số hoặc công nghệ cao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ví dụ về các Martech phong phú trong xã hội ngày nay. Bất kỳ tiếp thị truyền thông xã hội, hoặc bất kỳ thị diễn ra trong một môi trường kỹ thuật số, là một ví dụ về Martech. Bất kỳ thị mà được theo dõi với các hệ thống kỹ thuật số là tương tự như vậy một ví dụ về Martech. Nếu một doanh nghiệp sử dụng công nghệ của bất cứ loại nào để cung cấp hoặc theo dõi phiếu giảm giá, đó cũng là Martech.

What is the Martech? – Definition

The term “martech” is a portmanteau combining the terms “marketing” and “technology.” As such, martech represents the intersection of marketing and technology in today’s highly digital business world. Any type of technology that has a bearing on marketing operations can be called “martech” whether it is a part of an analysis platform, a device-facing benchmark tool, or any other type of digital or high-tech resource.

Understanding the Martech

Examples of martech are abundant in today’s societies. Any social media marketing, or any marketing that takes place in a digital environment, is an example of martech. Any marketing that is tracked with digital systems is likewise an example of martech. If a business uses technology of any kind to deliver or track coupons, that is also martech.

Thuật ngữ liên quan

  • Fintech
  • Marketing Automation
  • Viral Marketing
  • Digital Marketing
  • Online Marketing
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: Martech là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post