Định nghĩa Matplotlib là gì?

MatplotlibMatplotlib. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Matplotlib – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Matplotlib là một âm mưu thư viện có sẵn cho ngôn ngữ lập trình Python như một thành phần của NumPy, một dữ liệu lớn số tài nguyên xử lý. Matplotlib sử dụng một định hướng API đối tượng để lô nhúng trong các ứng dụng Python.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kể từ khi Python được sử dụng rộng rãi trong máy học, tài nguyên như NumPy và matplotlib thường hữu ích trong việc mô hình hóa các công nghệ học máy. Ý tưởng là các lập trình viên truy cập vào các thư viện cho nhiệm vụ trọng tâm bên trong một môi trường Python rộng hơn, và tích hợp các kết quả với tất cả các yếu tố khác và các tính năng của một chương trình máy học tập, một mạng lưới thần kinh hoặc một số máy cao cấp khác. Tiện ích của NumPy và Matplotlib phải làm với những con số – tiện ích của matplotlib đặc biệt đã làm với công cụ âm mưu thị giác. Vì vậy, trong một nghĩa nào đó, các nguồn lực này có nhiều phân tích hơn sinh sản. Tuy nhiên, tất cả các cơ sở hạ tầng này làm việc với nhau để cho phép máy các chương trình học tập để tạo ra kết quả mà có ích để xử lý con người.

What is the Matplotlib? – Definition

Matplotlib is a plotting library available for the Python programming language as a component of NumPy, a big data numerical handling resource. Matplotlib uses an object oriented API to embed plots in Python applications.

Understanding the Matplotlib

Since Python is widely used in machine learning, resources like NumPy and matplotlib are often useful in modeling machine learning technologies. The idea is that programmers access these libraries for key tasks inside of a broader Python environment, and integrate the results with all of the other elements and features of a machine learning program, a neural network or some other advanced machine. The utility of NumPy and matplotlib have to do with numbers — the utility of matplotlib specifically has to do with visual plotting tools. So in a sense, these resources are more analytical than generative. However, all of this infrastructure works together to allow the machine learning programs to produce results that are useful to human handlers.

Thuật ngữ liên quan

  • Python
  • SciPy
  • NumPy
  • Scikit-Learn
  • Machine Learning
  • Inductor
  • Electronic Publishing
  • Pathname
  • Carpal Tunnel Syndrome
  • Smart Terminal

Source: Matplotlib là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post