Định nghĩa Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) là gì?

Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA)Cơ-Dynamics-thẩm mỹ (MDA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cơ-Dynamics-thẩm mỹ (MDA) là một khuôn khổ thiết kế trò chơi giúp các nhà phát triển để xem xét các thiết kế toàn diện về công nghệ trò chơi. Nó phá vỡ thiết kế trò chơi thành ba loại có thể hữu ích cho việc phân tích toàn diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ba thành phần của Cơ-Dynamics-thẩm mỹ mỗi người đều có đại diện trong một môi trường game. Các cơ chế của trò chơi nói chung là vô hình và không thể quan sát được. Ví dụ, một công cụ trò chơi là một ví dụ điển hình của cơ học trò chơi – nó tạo ra kết quả, nhưng nó chạy ở chế độ nền, hoặc nó hỗ trợ các đầu ra năng động. Dynamics là những kết quả quan sát được rằng cơ chế tạo ra – ví dụ như một loạt các sự kiện người dùng quan sát được trong bối cảnh trò chơi. Tính thẩm mỹ sau đó đề cập đến sự xuất hiện của trò chơi và trải nghiệm của người chơi và tương tác.

What is the Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA)? – Definition

Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) is a game design framework that helps developers to look at the comprehensive design of the game technology. It breaks down game design into three categories that can be useful for holistic analysis.

Understanding the Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA)

The three components of Mechanics-Dynamics-Aesthetics each have representation in a game environment. The mechanics of the game are generally intangible and not observable. For instance, a game engine is a good example of game mechanics — it produces outcomes, but it runs in the background, or it supports the dynamic outputs. Dynamics are observable results that the mechanics generate — such as a series of user events observable in the game setting. The aesthetics then refers to the appearance of the game and the player’s experience and interactions.

Thuật ngữ liên quan

  • Gaming
  • Cloud Gaming
  • Turbulenz
  • Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: Mechanics-Dynamics-Aesthetics (MDA) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post