Định nghĩa Mechatronics là gì?

MechatronicsCơ điện tử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mechatronics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cơ điện tử là một lĩnh vực kỹ thuật rộng đó là dựa trên việc đánh giá hệ thống kỹ thuật cơ khí và điện, và làm việc với các hệ thống cơ khí và điện. Cơ điện tử pha trộn các kỹ năng và nhiệm vụ với thiết kế điện tử cơ khí. Nó đôi khi được coi là một lĩnh vực tương tự như robot.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo một số chuyên gia chỉ ra, cơ điện tử là một ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất. Các công ty kết thúc cần chuyên gia có một kết hợp của bộ kỹ năng cơ khí và điện. Này phục vụ việc sử dụng các công nghệ như lập trình PLC trong sản xuất và gia công CNC trong gia công kim loại hoặc sản xuất phần – đây chỉ là một số ví dụ về cách cơ điện tử là rất phù hợp với một doanh nghiệp nhất định. Một ví dụ khác là nơi sản xuất hoặc sản xuất các hệ thống phức tạp làm việc trên cơ sở một hệ thống kết nối với nhau phức tạp của máy, cảm biến và các thiết bị khác – nơi một người nào đó với một nền tảng cơ điện tử có thể thực sự có ích. Vì vậy, mặc dù cơ điện tử không giao nhau với robot, nó thường được áp dụng cho các ngành công nghiệp và hệ thống đó sẽ không được coi là robot, nhưng điều đó sẽ được mô tả như hệ thống cơ khí và điện phức tạp.

What is the Mechatronics? – Definition

Mechatronics is a broad engineering field that is based on evaluating mechanical and electrical engineering systems, and working with mechanical and electrical systems. Mechatronics blends mechanical skills and tasks with electronic design. It is sometimes seen as a field similar to robotics.

Understanding the Mechatronics

As some experts point out, mechatronics is an industry that plays a significant role in manufacturing. Companies end up needing professionals who have a mix of mechanical and electrical skill sets. This serves the use of technologies like PLC programming in manufacturing, and CNC machining in metal working or parts production – these are just some examples of how mechatronics is very relevant to a given business. Another example is where sophisticated manufacturing or production systems work on the basis of a complex interconnected system of machines, sensors and other equipment – where someone with a mechatronics background can really be useful. So although mechatronics does intersect with robotics, it is often applied to industries and systems that would not be considered robotic, but that would be described as complex mechanical and electrical systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Robotics
  • Biomechatronics
  • Manufacturing on Demand (MOD)
  • Original Equipment Manufacturer Unbundling (OEM Unbundling)
  • Manufacturing Execution System (MES)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: Mechatronics là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post