Định nghĩa Media Gateway là gì?

Media GatewayMedia gateway. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Media Gateway – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cổng phương tiện truyền thông là một thiết bị tịnh tiến được sử dụng để chuyển đổi nhiều loại hình giao thức truyền thông kỹ thuật số cho truyền thông đa phương tiện hiệu quả. cổng phương tiện truyền thông được sử dụng rộng rãi trong việc kết nối các mạng khác nhau (chẳng hạn như 2G, 3G, 4G và LTE), do đó chức năng chính của họ là để chuyển đổi mã hóa và truyền dẫn khác nhau kỹ thuật để cho phép giao tiếp giữa các mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cổng truyền thông đa phương tiện truyền thông làm cho có thể qua mạng thế hệ tiếp theo trên nhiều giao thức vận chuyển như Asynchronous Transfer Mode (ATM) và Giao thức Internet (IP). Một cổng phương tiện truyền thông chỉ đơn giản là một phần cứng có chứa các chức năng và các thuật toán khác nhau để thực hiện chuyển đổi các giao thức chuyển giao đa phương tiện để gửi và nhận họ so với các loại khác nhau của mạng. Phương tiện truyền thông trực tuyến chức năng như hủy bỏ tiếng ồn dữ liệu, tiếng ồn kênh và loại bỏ lỗi cũng được thực hiện trên một cổng truyền thông.

What is the Media Gateway? – Definition

A media gateway is a translational device that is used to convert various types of digital media protocols for effective multimedia communication. Media gateways are widely used in connecting different networks (such as 2G, 3G, 4G and LTE), hence their main function is to convert different coding and transmission techniques to enable communication between the networks.

Understanding the Media Gateway

Media gateways make multimedia communications possible over next-generation networks on multiple transport protocols such as Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Internet Protocol (IP). A media gateway is simply a piece of hardware containing different functions and algorithms to perform conversions of multimedia transfer protocols to send and receive them over different types of networks. Media streaming functions such as data noise cancellation, channel noise and error removal are also performed on a media gateway.

Thuật ngữ liên quan

  • Signaling Gateway (SGW)
  • Network Coding
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Internet Protocol (IP)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: Media Gateway là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post