Định nghĩa Message Digest 2 (MD2) là gì?

Message Digest 2 (MD2)Message Digest 2 (MD2). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Message Digest 2 (MD2) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Message Digest 2 là một hàm băm được sử dụng trong mật mã. Được phát triển vào năm 1989 bởi Ronald Rivest, nó là byte theo định hướng, tạo ra một giá trị băm 128-bit với sự giúp đỡ của một thông điệp dài tùy ý. Nó được tối ưu hóa cho máy tính 8-bit. Message Digest 2 được phát triển chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng chữ ký số, mà đòi hỏi phải có bảo đảm và nén tệp lớn được ký kết với một khóa riêng. Mặc dù nó vẫn còn được sử dụng trong cơ sở hạ tầng khóa công khai, nó hiếm khi được sử dụng như là phải mất một thời gian dài để tính toán và không còn được coi là an toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Message Digest 2 phụ thuộc vào hoán vị ngẫu nhiên của byte. số thập lục phân ba mươi hai chữ số được sử dụng để đại diện cho băm 128-bit Message Digest 2. The Message Digest 2 thuật toán làm cho việc sử dụng một thông điệp của bất kỳ chiều dài và tạo ra một sản phẩm của một thông điệp 128-bit tiêu hóa của đầu vào. Người ta cho rằng nó là không thể để sản xuất hai thông điệp với cùng một thông điệp tiêu hóa hoặc để có được một thông điệp mục tiêu định trước tiêu hóa từ một thông điệp nhất định. Quá trình của 2 thuật toán Message Digest bao gồm các bước sau: phụ thêm đệm byte, phụ checksum, khởi tạo thông điệp Digest đệm cho máy tính thông điệp tiêu hóa, xử lý tin nhắn trong khối 16-byte và cuối cùng sản xuất đầu ra.

What is the Message Digest 2 (MD2)? – Definition

Message Digest 2 is a hash function used in cryptography. Developed in 1989 by Ronald Rivest, it is byte-oriented, producing a 128-bit hash value with the help of an arbitrary length message. It is optimized for 8-bit computers. Message Digest 2 was developed mainly to be used for digital signature applications, which required a secured and compressed large file to be signed with a private key. Although it remains in use in public key infrastructures, it is rarely used as it takes a long time to compute and is no longer considered secure.

Understanding the Message Digest 2 (MD2)

Message Digest 2 depends on the random permutation of bytes. Thirty-two-digit hexadecimal numbers are used for representing the 128-bit Message Digest 2 hashes. The Message Digest 2 algorithm makes use of a message of any length and produces an output of a 128-bit message digest of the input. It is assumed that it is impossible to produce two messages with same message digest or to obtain a prespecified target message digest from a given message. The process of the Message Digest 2 algorithm involves the following steps: appending padding bytes, appending checksum, initializing the message digest buffer for computing the message digest, processing the message in 16-byte blocks and finally producing the output.

Thuật ngữ liên quan

  • Message Digest
  • Message Digest 5 (MD5)
  • Encryption
  • Advanced Encryption Standard (AES)
  • Encryption Algorithm
  • Data Encryption Standard (DES)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: Message Digest 2 (MD2) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post