Định nghĩa Message Digest 5 (MD5) là gì?

Message Digest 5 (MD5)Message Digest 5 (MD5). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Message Digest 5 (MD5) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Message Digest 5 (MD5) là một hàm băm được sử dụng trong mật mã. Phát triển bởi Ronald Rivest vào năm 1991, Message Digest 5 tạo ra một 128-bit kết quả giá trị băm. Tương tự như các thuật toán thông điệp tiêu hóa khác, người ta chủ yếu được phát triển cho các ứng dụng chữ ký điện tử mà làm cho việc sử dụng một tập tin nén lớn một cách an toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi tiết về các thuật toán Message Digest 5 được cung cấp trong RFC 1321. Thuật toán của Message Digest 5 làm cho việc sử dụng một thông điệp bất kỳ độ dài và kết quả đầu ra nhắn 128-bit tiêu hóa của đầu vào. The Message Digest 5 thuật toán không cần bất kỳ bảng thay lớn và là một phần mở rộng của thuật toán Message Digest 4. So với Message Digest 4, Message Digest 5 là dè dặt hơn trong thiết kế nhưng chậm hơn. Các bước tham gia vào các thuật toán Message Digest 5 được gắn thêm các bit đệm, phụ thêm đại diện của thông điệp đệm để thông báo ban đầu, khởi tạo thông điệp tiêu hóa đệm, chế biến các thông điệp trong khối 16 chữ và cuối cùng xuất ra kết quả. So với Message Digest 4, Message Digest 5 là hơi phức tạp hơn.

What is the Message Digest 5 (MD5)? – Definition

Message Digest 5 (MD5) is a hash function used in cryptography. Developed by Ronald Rivest in 1991, Message Digest 5 produces a 128-bit resulting hash value. Similar to other message-digest algorithms, it was largely developed for digital signature applications which make use of a large compressed file in a secure fashion.

Understanding the Message Digest 5 (MD5)

Details of the Message Digest 5 algorithm are provided in RFC 1321. The algorithm of Message Digest 5 makes use of a message of any length and outputs a 128-bit message digest of the input. The Message Digest 5 algorithm does not need any large substitution tables and is an extension of the Message Digest 4 algorithm. Compared to Message Digest 4, Message Digest 5 is more conservative in design but is slower. The steps involved in the Message Digest 5 algorithm are appending of padding bits, appending representation of padded message to the original message, initialization of message digest buffer, processing of message in 16-word blocks and finally outputting the result. Compared to Message Digest 4, Message Digest 5 is slightly more complex.

Thuật ngữ liên quan

  • Encryption
  • Message Digest
  • Hash Function
  • Message Digest 2 (MD2)
  • Data Encryption Standard (DES)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Message Digest 5 (MD5) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post