Định nghĩa Microservices là gì?

MicroservicesMicroservices. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microservices – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Microservices là ý tưởng của việc đưa ra một nền tảng, ứng dụng rộng hơn hay dịch vụ như một tập hợp các dịch vụ kết hợp. Những microservices cung cấp chuyên, hợp tác hạt mịn tạo nên những mô hình kiến ​​trúc toàn diện hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng microservices trong các ứng dụng có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau. Trong ứng dụng, một microservice làm một công việc được xác định – ví dụ, chứng thực người dùng, tạo ra một mô hình dữ liệu cụ thể hoặc tạo ra một báo cáo cụ thể. Ý tưởng là những microservices, thường ngôn ngữ-agnostic, có thể phù hợp với bất kỳ loại ứng dụng và giao tiếp hoặc hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung. Microservices thể, ví dụ, chia sẻ thông tin thông qua giao thức HTTP. Nói cách khác, microservices cũng tương tự như chức năng cá nhân trong một cơ sở mã, ở chỗ chúng cung cấp một cách phân cấp để xem xét tính toán nhiệm vụ trong đó mô hình ứng dụng tổng thể.

What is the Microservices? – Definition

Microservices is the idea of offering a broader platform, application or service as a collection of combined services. These microservices provide specialized, fine-grained cooperation that makes up the more comprehensive architecture model.

Understanding the Microservices

The use of microservices in apps can be structured in many different ways. Within the application, a microservice does one defined job – for example, authenticating users, generating a particular data model or creating a particular report. The idea is that these microservices, which are often language-agnostic, can fit into any type of app and communicate or cooperate with each other to achieve the overall goal. Microservices may, for example, share information through HTTP protocol. In a way, microservices are similar to individual functions in a code base, in that they provide a decentralized way to look at computing tasks within that overall app model.

Thuật ngữ liên quan

  • Service-Oriented Architecture (SOA)
  • App
  • Micro App
  • HTTP Header
  • Platform
  • Ruby On Rails (RoR)
  • Algorithm Economy
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Microservices là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post