Định nghĩa Multi-Cloud Strategy là gì?

Multi-Cloud StrategyĐa-Cloud Chiến lược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Cloud Strategy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chiến lược đa đám mây, thường được nói đến trong bối cảnh doanh nghiệp, là khi một khách hàng hoặc các bên liên quan sử dụng nhiều hơn một đám mây dịch vụ điện toán. Nó đã được một phương pháp thời gian thử nghiệm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cho các công ty có kích thước đáng kể mà có những nhu cầu khác nhau cho các bộ dữ liệu khác nhau hoặc dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các công ty có thể theo đuổi chiến lược đa đám mây vì nhiều lý do. Theo một số chuyên gia chỉ ra, trong những ngày đầu của đám mây, đã có rất nhiều sự chú ý trả cho an ninh. Các công ty có thể sử dụng nhiều dịch vụ đám mây dựa trên những mối quan tâm. lý do bao quát khác để theo đuổi đa đám mây có liên quan đến các ngưỡng giá và chức năng đặc biệt – các công ty có thể sử dụng một dịch vụ đám mây rộng hơn đối với một số dữ liệu, và một dịch vụ đám mây ít rộng rãi cho các dữ liệu khác – hoặc họ có thể tránh định giá ngưỡng và đo bằng cách quảng bá của họ dịch vụ điện toán đám mây cần qua nhiều hơn một nhà cung cấp.

What is the Multi-Cloud Strategy? – Definition

A multi-cloud strategy, often spoken of in the context of enterprise, is when a client or stakeholder uses more than one cloud computing service. It has been a time-tested method of optimizing business operations for companies of significant sizes that have different needs for different data sets or services.

Understanding the Multi-Cloud Strategy

Companies can pursue multi-cloud strategy for various reasons. As some experts point out, in the early days of the cloud, there was a lot of attention paid to security. Companies might utilize multiple cloud services based on those concerns. Other overarching reasons to pursue multi-cloud are related to price thresholds and special functionality – companies might use one more broad cloud service for some data, and a less extensive cloud service for other data – or they may avoid pricing thresholds and metering by spreading their cloud service needs across more than one provider.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud
  • Cloud App
  • Cloud Application Portability
  • Cloud Computing
  • Cloud VPN
  • Multi-Cloud Deployment
  • Multi-Cloud Application Management Platform (Multi-Cloud AMP)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Multi-Cloud Strategy là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post