Định nghĩa Natural Language Generation (NLG) là gì?

Natural Language Generation (NLG)Thế hệ ngôn ngữ tự nhiên (NLG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Natural Language Generation (NLG) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thế hệ ngôn ngữ tự nhiên (NLG) là một nhiệm vụ AI động hoàn tất đặc biệt có liên quan đến việc tạo ra ngôn ngữ từ nguyên liệu đầu vào phi ngôn ngữ. Một số chuyên gia có thể tham khảo một ứng dụng thế hệ ngôn ngữ tự nhiên như một “phiên dịch” của văn bản hoặc các định dạng thông tin khác vào ngôn ngữ nói.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thế hệ ngôn ngữ tự nhiên thực sự là một trong những biên giới của trí tuệ nhân tạo. Đó là ý tưởng mà các máy tính và các công nghệ có thể mất nguồn phi ngôn ngữ, ví dụ, bảng tính Excel, video, siêu dữ liệu và các nguồn khác, và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên mà dường như con người, cho rằng con người là những sinh vật chỉ sinh học có sử dụng ngôn ngữ tự nhiên phức tạp . thế hệ ngôn ngữ tự nhiên được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong việc sắp tới “AI bùng nổ” mà dự kiến ​​sẽ giới thiệu công nghệ mới chưa từng thấy trong nhiều năm tới.

What is the Natural Language Generation (NLG)? – Definition

Natural language generation (NLG) is a particular AI-complete task that involves generating language from non-language inputs. Some experts might refer to a natural language generation application as a “translator” of text or other informational formats into spoken language.

Understanding the Natural Language Generation (NLG)

Natural language generation is actually one of the frontiers of artificial intelligence. It is the idea that computers and technologies can take non-language sources, for example, Excel spreadsheets, videos, metadata and other sources, and create natural language outputs that seem human, given that humans are the only biological creatures that use complex natural language. Natural language generation is expected to be a major part of the coming “AI boom” that is expected to introduce unprecedented new technologies in years to come.

Thuật ngữ liên quan

  • AI-Complete
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Natural Language Toolkit (NLTK)
  • Natural Language Understanding (NLU)
  • Speech Analytics
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet

Source: Natural Language Generation (NLG) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post