Định nghĩa Neats Vs Scruffies là gì?

Neats Vs ScruffiesNeats Vs Scruffies. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Neats Vs Scruffies – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Neats vs scruffies” là một loại đặc tính sử dụng trong
CNTT để mô tả hai cách tiếp cận khác nhau để lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như
trí tuệ nhân tạo. Các “neats” thích trước trong một cách mà là
hoàn toàn documentable và chứng minh được, trong một phương pháp đó là rõ ràng và hợp lý
được hỗ trợ. “Scruffies,” Mặt khác, có thể nắm lấy “fuzzier,” đa dạng hơn,
hoặc các phương pháp mơ hồ hơn mà kết quả hỗ trợ. Neats vs scruffies cũng đã được mô tả là “logic so với analogical” và “mang tính biểu tượng so với
connectionist.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, “neats” sử dụng phương pháp chính thức được hỗ trợ bởi
thống kê và xây dựng trên logic trong suốt. Ngược lại, “scruffies” có nhiều
khả năng để nắm lấy những thứ như quảng cáo hoc làm luật hoặc các thuật toán năng động mà lon
được đào tạo để tạo ra kết quả đúng. “Neats scruffies vs” cũng đã được
khoanh theo các nhóm khác nhau của các lập trình viên tại MIT và khác
nghĩ trung tâm trong những năm qua, khi họ cố gắng làm cho tiến bộ trong nhân tạo
Sự thông minh. Các chuyên gia chỉ ra rằng do sự khác biệt triết học sâu
giữa neats và scruffies, neats có thể xem phương pháp scruffies’ như ngẫu
hoặc không đủ xây dựng, nơi scruffies có thể thấy phương pháp neats’ như là hạn chế
và hạn chế để thăm dò trong những mục tiêu trong câu hỏi.

What is the Neats Vs Scruffies? – Definition

“Neats vs. scruffies” is a sort of characterization used in
IT to describe two different approaches to specific disciplines, such as
artificial intelligence. The “neats” prefer to advance in a way that is
completely documentable and provable, in a method that is clear and logically
supported. “Scruffies,” on the other hand, may embrace “fuzzier,” more diverse,
or more ambiguous methods that support results. Neats vs. scruffies has also been described as “logical versus analogical” and “symbolic versus
connectionist.”

Understanding the Neats Vs Scruffies

In general, “neats” use formal methods supported by
statistics and built on transparent logic. By contrast, “scruffies” are more
likely to embrace things like ad hoc rule making or dynamic algorithms that can
be trained to produce the right results. “Neats vs. scruffies” has also been
delineated according to different groups of programmers at MIT and other
thought centers over the years, as they try to make advances in artificial
intelligence. Experts point out that due to the deep philosophical differences
between neats and scruffies, neats may view scruffies’ methods as happenstance
or insufficiently built, where scruffies might see neats’ methods as being restrictive
and limiting to the exploration of the goals in question.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Fuzzy Logic
  • Programming Logic
  • Algorithm
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization

Source: Neats Vs Scruffies là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post