Định nghĩa Network Functions Virtualization (NFV) là gì?

Network Functions Virtualization (NFV)Chức năng mạng ảo hóa (NFV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Functions Virtualization (NFV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng chức năng ảo hóa (NFV) tăng và cải thiện chức năng mạng cũng như các mạng quản lý. Nó như vậy bằng cách chuyển đổi cách mạng kiến ​​trúc sư cung cấp dịch vụ mạng. Đây là một thủ tục kiến ​​trúc và thiết kế một cách sáng tạo mà chuỗi cùng lớp khác nhau của các nút mạng và tạo ra một hình thức giao tiếp hoặc làm cho thông tin cụ thể có sẵn cho người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng chức năng ảo hóa có thể được sử dụng một cách hiệu quả với các dịch vụ mạng tách. Nó có thể được sử dụng như là một thay thế cho cân bằng tải, router và tường lửa. Các chủ sở hữu mạng không cần phải mua các thiết bị phần cứng chuyên dụng để thực hiện công việc của họ hoặc tạo ra một chuỗi dịch vụ hoặc nhóm bất cứ lúc nào. chi phí hoạt động có thể được giảm đáng kể do hậu quả của các chức năng mạng ảo hóa và công việc có thể được thực hiện thuận tiện và có ít rắc rối điều hành.

What is the Network Functions Virtualization (NFV)? – Definition

Network functions virtualization (NFV) increases and improves network function as well as managing networks. It does so by transforming the way architect networks deliver network services. This is an architectural and creatively designed procedure which chains together different classes of network nodes and creates a form of communication or makes particular information available to users.

Understanding the Network Functions Virtualization (NFV)

Network functions virtualization can be used effectively to decouple network services. It can be used as an alternative for load balancers, routers and firewalls. The network proprietors do not have to buy dedicated hardware devices in order to carry out their work or create a service chain or group at any point. Operating expenses can be reduced considerably as a result of network functions virtualization and work can be performed conveniently and with fewer operating troubles.

Thuật ngữ liên quan

  • Network
  • Wireless Network Engineer
  • Storage Networking
  • Fiber Channel Storage Area Network (FC SAN)
  • Network Support Engineer
  • Network as a Service (NaaS)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: Network Functions Virtualization (NFV) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post