Định nghĩa Network Optimization là gì?

Network OptimizationTối ưu hóa mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Optimization – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng tối ưu hóa là công nghệ được sử dụng để cải thiện hiệu suất mạng cho một môi trường nhất định. Nó được coi là một thành phần quan trọng của quản lý hệ thống thông tin hiệu quả. Mạng tối ưu hóa đóng một vai trò quan trọng như công nghệ thông tin đang tăng trưởng với tốc độ theo cấp số nhân với người dùng doanh nghiệp sản xuất khối lượng lớn dữ liệu và do đó tốn nhiều băng thông mạng lớn hơn. Nếu tối ưu hóa mạng đúng đắn không được đặt ra, sự tăng trưởng liên tục có thể thêm căng thẳng đến kiến ​​trúc mạng của môi trường hoặc tổ chức có liên quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục đích của bất kỳ tối ưu hóa mạng là với tập hợp của những hạn chế; đảm bảo một thiết kế mạng tối ưu với cơ cấu chi phí thấp nhất và dòng chảy tự do của dữ liệu. tối ưu hóa mạng sẽ có thể để đảm bảo sử dụng tối ưu cho tài nguyên hệ thống, nâng cao năng suất cũng như hiệu quả cho tổ chức. ngoại hình tối ưu hóa mạng tại các máy trạm cá nhân lên đến máy chủ và các công cụ và các kết nối liên kết với nó. Các tổ chức lớn tận dụng đội các nhà phân tích mạng với các mạng tối ưu hóa. Mạng tối ưu hóa thường tận dụng traffic shaping, loại bỏ dữ liệu dư thừa, dữ liệu bộ nhớ đệm và nén dữ liệu và tinh giản các giao thức dữ liệu. tối ưu hóa mạng phải có khả năng tăng cường hiệu quả mạng mà không cần mua phần cứng hay phần mềm bổ sung hoặc đắt tiền.

What is the Network Optimization? – Definition

Network optimization is technology used for improving network performance for a given environment. It is considered an important component of effective information systems management. Network optimization plays an important role as information technology is growing at exponential rates with business users producing large volumes of data and thus consuming larger network bandwidths. If proper network optimization is not in place, the continuous growth can add strain to the network architecture of the concerned environment or organization.

Understanding the Network Optimization

The goal of any network optimization is with the given set of constraints; ensuring an optimal network design with lowest cost structure and free flow of data. Network optimization should be able to ensure optimal usage for system resources, improve productivity as well as efficiency for the organization. Network optimization looks at the individual workstation up to the server and the tools and connections associated with it. Large organizations make use of teams of network analysts to optimize networks. Network optimization often makes use of traffic shaping, redundant data elimination, data caching and data compression and streamlining of data protocols. Network optimization must be able to boost network efficiency without acquiring additional or expensive hardware or software.

Thuật ngữ liên quan

  • Network
  • Storage Networking
  • Network Virtualization
  • Wireless Network Engineer
  • Network Support Engineer
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: Network Optimization là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post