Định nghĩa Neural Turing Machine (NTM) là gì?

Neural Turing Machine (NTM)Thần kinh Turing Machine (NTM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Neural Turing Machine (NTM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy Turing thần kinh (NTM) là một công nghệ có sử dụng phương pháp mạng thông minh để đạt được khả năng để xác minh các thuật toán và thực hiện công việc tính toán khác. Nó được dựa trên công việc giữa thế kỷ 20 của nhà khoa học dữ liệu nổi tiếng Alan Turing.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều nhận Alan Turing là người phát minh ra lý thuyết của bài kiểm tra Turing – một mô hình mà công nghệ trở nên có khả năng tương tác với con người theo những cách cụ thể. Không giống như các bài kiểm tra Turing, máy Turing không nhất thiết phải làm với sự tương tác của con người. Một máy Turing, cổ điển, là một máy tính mà sử dụng bộ nhớ để xử lý đầu vào và tìm hiểu về các thuật toán từ bộ đầu vào và đầu ra rằng chương trình đã có thể sử dụng. Một máy Turing thần kinh là một máy Turing mà không loại này tính toán trên lưng của công nghệ mạng thần kinh – với đầu vào trọng và khả năng sử dụng lan truyền ngược để tìm hiểu thêm về các công trình mạng lưới thần kinh như thế nào.

What is the Neural Turing Machine (NTM)? – Definition

A neural Turing machine (NTM) is a technology that uses neural network methodologies to achieve the capability to verify algorithms and do other computational work. It is based on the mid-20th century work of renowned data scientist Alan Turing.

Understanding the Neural Turing Machine (NTM)

Many recognize Alan Turing as the inventor of the theory of the Turing test – a model where technologies become capable of interacting with humans in specific ways. Unlike the Turing test, the Turing machine does not have to do with human interaction. A Turing machine, classically, was a machine that used memory to process inputs and learn about algorithms from the sets of inputs and outputs that the program was able to utilize. A neural Turing machine is a Turing machine that does this sort of computation on the backs of neural network technologies – with weighted inputs and the ability to use backpropagation to learn more about how the neural network works.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Alan Turing
  • Turing Machine
  • Deep Neural Network
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Backpropagation
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Neural Turing Machine (NTM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post