Định nghĩa NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) là gì?

NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT)NeuroEvolution của làm tăng Topo (NEAT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

NeuroEvolution của làm tăng Topo hoặc NEAT thường được mô tả như một giải pháp di truyền để cải thiện mạng lưới thần kinh. Khái niệm NEAT có thể được sử dụng để cung cấp một mô hình mới để lựa chọn typologies cho một mạng lưới thần kinh và cho khởi trọng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng với NEAT là mạng bắt đầu nhỏ và đơn giản, và sau đó complexify khi họ phát triển. Cụ thể, làm thay đổi các thông số NEAT trọng số và cấu trúc mạng, và sử dụng các nguyên tắc của sự tiến hóa loài để thúc đẩy sự đổi mới trong quá trình này.

What is the NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT)? – Definition

NeuroEvolution of Augmenting Topologies or NEAT is often described as a genetic solution for improving neural networks. The NEAT concept can be used to provide a new model for selecting typologies for a neural network and for initializing weights.

Understanding the NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT)

The idea with NEAT is that networks start small and simple, and then complexify as they evolve. Specifically, NEAT alters the weighting parameters and the network structure, and uses the principle of species evolution to promote innovation in the process.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Machine Learning Engineer (MLE)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Topology
  • Logical Topology
  • Deep Neural Network
  • Computational Linguistics
  • Turing Test

Source: NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post