Định nghĩa Neuromorphic Computing là gì?

Neuromorphic ComputingNeuromorphic Computing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Neuromorphic Computing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy tính Neuromorphic sử dụng một cách tiếp cận kỹ thuật hoặc phương pháp dựa trên hoạt động của bộ não sinh học. Đây là loại phương pháp có thể làm cho công nghệ linh hoạt hơn và khả năng thích nghi, và phát huy kết quả rực rỡ hơn các loại khác của kiến ​​trúc truyền thống, ví dụ, các kiến ​​trúc von Neumann rằng như vậy là hữu ích trong việc thiết kế phần cứng truyền thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy tính Neuromorphic đã được khoảng một thời gian, nhưng nó bây giờ đang bắt đầu được áp dụng theo những cách mới và khác nhau. Một ví dụ tiêu biểu là đề xuất để tạo ra chip neuromorphic mà phức tạp hơn trong tự nhiên hơn bộ vi xử lý truyền thống. chip Neuromorphic sẽ có kiến ​​trúc giống như các tế bào thần kinh của não bộ con người, cho phép họ xử lý thông tin theo nhiều cách chuyên hơn.

What is the Neuromorphic Computing? – Definition

Neuromorphic computing utilizes an engineering approach or method based on the activity of the biological brain. This type of approach can make technologies more versatile and adaptable, and promote more vibrant results than other types of traditional architectures, for instance, the von Neumann architecture that is so useful in traditional hardware design.

Understanding the Neuromorphic Computing

Neuromorphic computing has been around for a while, but it is now beginning to be applied in new and different ways. A prime example is the proposal to create neuromorphic chips which are more complex in nature than traditional microprocessors. Neuromorphic chips would have architectures more like the neurons of the human brain, allowing them to process information in more specialized ways.

Thuật ngữ liên quan

  • Processing Capacity
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Computational Neuroscience
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing
  • Skunkworks

Source: Neuromorphic Computing là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post