Định nghĩa Next Issue Avoidance (NIA) là gì?

Next Issue Avoidance (NIA)Issue Tiếp Tránh (NIA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Next Issue Avoidance (NIA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Khái niệm về vấn đề tránh tiếp theo (NIA) sử dụng dự và động não để dự đoán những vấn đề người tiêu dùng sẽ có trong tương lai. Bằng cách sử dụng vấn đề tiếp theo tránh chiến lược, công ty có thể thực hiện hỗ trợ hiệu quả hơn cho khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về vấn đề tránh tiếp theo là các công ty đang làm việc để theo dõi các xu hướng trong khiếu nại của người tiêu dùng và các vấn đề, và cố gắng để tối ưu hóa cách họ phản ứng. Ý tưởng này cũng tương tự như những gì một thợ sửa ô tô hoặc cửa hàng dịch vụ chuyên ngành khác có thể làm khi cố gắng kết hợp các chi phí lao động thay vì tạo ra một chuỗi riêng biệt của dịch vụ đối với từng sửa chữa. Ví dụ, trong một tình huống mà một hỗ trợ kỹ thuật ban đầu vấn đề dẫn đến các vấn đề khác xuống dòng, công ty sẽ muốn bó phản ứng của họ để vấn đề A, vấn đề B và các vấn đề phát sinh khác để họ có thể chăm sóc của tất cả chúng với điểm ít hơn tiếp xúc. Tiếp theo vấn đề tránh có thể dựa trên các chương trình AI / ML tinh vi có thể xác định những gì là nhiều khả năng là một vấn đề cho khách hàng.

What is the Next Issue Avoidance (NIA)? – Definition

The concept of next issue avoidance (NIA) utilizes projections and brainstorming to predict what problems consumers will have in the future. Utilizing next issue avoidance strategies, companies can make support more efficient for customers.

Understanding the Next Issue Avoidance (NIA)

The idea of next issue avoidance is that companies are working to monitor trends in consumer complaints and problems, and trying to optimize how they respond. The idea is similar to what an auto mechanic or other specialized service shop might do when trying to combine labor costs instead of creating an individual chain of service for each fix. For instance, in a situation where an initial tech support problem leads to other problems down the line, the company will want to bundle their responses to problem A, problem B and other derivative problems so that they can take care of them all with fewer points of contact. Next issue avoidance can be based on sophisticated AI/ML programs that can pinpoint what is most likely to be a problem for customers.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Customer Experience Management (CEM)
  • Customer Analytics
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: Next Issue Avoidance (NIA) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post