Định nghĩa Nit là gì?

NitTrứng chí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nit – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, giống như trong các lĩnh vực khác, từ “nit” đề cập đến một không hoàn hảo nhỏ hoặc một trục trặc nhỏ trong một hệ thống hay phần mềm, hoặc một số công nghệ khác. Các nhà phát triển và những người khác đánh giá phần mềm cho nits, và những người mang lại một mức độ cao của cầu toàn đến một dự án có thể được gọi là “nitpickers.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về “nit” trong một dự án thường là hữu ích trong việc thảo luận làm thế nào để phát triển phần mềm tinh chỉnh hoặc các công việc khác. Trong cuốn sách “Quản lý dự án phần mềm tốt hơn,” tác giả Marsha Lewin nói về 35 năm kinh nghiệm trong các phần mềm, và làm thế nào hầu hết các dự án có một số nits trong họ gần kết thúc. Lewin ví danh sách các nits đến một loại danh sách cú đấm mà được đánh giá để đảm bảo phần mềm là hoàn hảo khi nó cuối cùng được phát hành.

What is the Nit? – Definition

In IT, just like in other areas, the word “nit” refers to a small imperfection or a minor glitch in a system or piece of software, or some other technology. Developers and others evaluate software for nits, and people who bring a high level of perfectionism to a project may be called “nitpickers.”

Understanding the Nit

The idea of “nits” in a project is often useful in discussing how to fine tune software development or other jobs. In the book “Better Software Project Management,” author Marsha Lewin talks about 35 years of experience in software, and how most projects have some nits in them near the end. Lewin likens a list of these nits to a kind of punch list that is evaluated in order to make sure the software is perfect when it eventually is released.

Thuật ngữ liên quan

  • Software
  • Software Development Process
  • DevOps
  • Agile Software Development
  • Agile Software Testing
  • Software Bug
  • ANSI Character Set
  • Canonical
  • Domain Name Registrar
  • Web Service

Source: Nit là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,