Định nghĩa NumPy là gì?

NumPyNumPy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ NumPy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

NumPy là một thư viện cho các ngôn ngữ lập trình Python cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu hơn với bộ nhớ ít hơn. Với một mảng đa chiều và các nguồn lực khác, NumPy cho phép các lập trình viên Python để lưu trữ số một cách hiệu quả.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kể từ khi Python được cho là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong học máy, NumPy đại diện cho một tính năng cốt lõi quan trọng của bộ công cụ của một kỹ sư cho các mạng thần kinh và các chương trình máy học liên quan. Bằng cách sử dụng tài nguyên thư viện, các lập trình viên có thể ra lệnh cho tất cả các phân tích cấp cao này trong một cách mà thúc đẩy hiệu quả. thư viện và các công cụ khác như scipy cũng rất hữu ích đối với mục đích này, nhưng NumPy đặc biệt đề cập đến sự cần thiết của mảng đa chiều lớn và ma trận lưu trữ số.

What is the NumPy? – Definition

NumPy is a library for the Python programming language that allows for more data storage with less memory. With a multidimensional array and other resources, NumPy allows Python programmers to store numbers efficiently.

Understanding the NumPy

Since Python is arguably the most widely used language in machine learning, NumPy represents a critical core feature of an engineer’s toolkit for neural networks and associated machine learning programs. By utilizing the library resource, programmers are able to order all of this higher-level analysis in a way that promotes efficiency. Other libraries and tools such as SciPy are also helpful toward this end, but NumPy specifically addresses the need for large multidimensional arrays and matrix numerical storage.

Thuật ngữ liên quan

  • Python
  • SciPy
  • Scikit-Learn
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: NumPy là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,