Định nghĩa On-Premises Cloud Infrastructure là gì?

On-Premises Cloud InfrastructureTại chỗ đám mây cơ sở hạ tầng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ On-Premises Cloud Infrastructure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tại chỗ đám mây cơ sở hạ tầng là một thuật ngữ liên quan đến điện toán đám mây, mà dường như mâu thuẫn với nguyên tắc trung tâm của dịch vụ đám mây, cụ thể là dịch vụ đám mây thường được cung cấp off-site như một phần cơ bản của thiết kế công nghệ điện toán đám mây. Tại chỗ đám mây cơ sở hạ tầng sẽ là phần cứng có liên quan đến dịch vụ đám mây hoặc các hoạt động, tuy nhiên đó nằm ngay trong khuôn viên địa điểm kinh doanh vật lý của khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những lợi ích quan trọng của dịch vụ điện toán đám mây là nhà cung cấp thường chứa tất cả các phần cứng trong các trung tâm dữ liệu của họ. dịch vụ đám mây được cung cấp qua internet, và khách hàng thường không cần phải có bất kỳ phần cứng vật lý tại chỗ, hoặc phần mềm tải xuống máy trạm tại chỗ. Thay vào đó, họ đăng ký vào dịch vụ đám mây thông qua internet, và tất cả các hoạt động máy chủ diễn ra trên trang web của nhà cung cấp. Điều này dẫn đến một số lợi ích đám mây thiết yếu như khả năng mở rộng, các dịch vụ theo yêu cầu và độ đàn hồi.

What is the On-Premises Cloud Infrastructure? – Definition

On-premises cloud infrastructure is a term related to cloud computing, which seems to contradict a central principle of cloud services, namely, that cloud services are typically provided off-site as a fundamental part of cloud technology design. On-premises cloud infrastructure would be hardware that is related to cloud services or activities, that is nonetheless located on-site at the client’s physical business location.

Understanding the On-Premises Cloud Infrastructure

One of the essential benefits of cloud services is that vendors typically house all of the hardware in their own data centers. Cloud services are provided over the internet, and clients typically do not need to have any physical hardware on-site, or load software onto on-premises workstations. Instead, they subscribe to cloud services through the internet, and all of the server activity takes place on the vendor’s site. This leads to a number of essential cloud benefits like scalability, on-demand services and elasticity.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud
  • Cloud Computing
  • Cloud Provider
  • On-Demand Software
  • Cloud Elasticity
  • Data Boomerang
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: On-Premises Cloud Infrastructure là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post