Định nghĩa Online Machine Learning là gì?

Online Machine LearningMáy trực tuyến Learning. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Online Machine Learning – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Máy học tập trực tuyến là một loại học máy mà sử dụng đầu vào động. Phải mất dữ liệu trong thời gian thực hành và áp dụng nó vào một thuật toán máy học. Nó được gọi là máy học trực tuyến vì chương trình phải được kết nối với một số mạng cung cấp các dòng động đầu vào.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng chung của Innovates học máy trực tuyến vào những gì đã được thực hiện trong máy học truyền thống. Theo truyền thống, nhiều người trong các chương trình này mất một tập cố định của dữ liệu đầu vào từ một tập tin, và sau đó làm việc trên đó theo tuần tự. Nó rất dễ dàng để nghĩ về các chương trình máy học cơ bản mà sử dụng cố định bộ dữ liệu như nội dung của bảng cơ sở dữ liệu.

What is the Online Machine Learning? – Definition

Online machine learning is a type of machine learning that utilizes dynamic inputs. It takes data in real time and applies it to a machine learning algorithm. It is called online machine learning because the program must be connected to some network that provides the dynamic input stream.

Understanding the Online Machine Learning

The general idea of online machine learning innovates on what was done in traditional machine learning. Traditionally, many of these programs took a fixed set of input data from a file, and then worked on it sequentially. It is easy to think of basic machine learning programs that use fixed data sets such as the contents of database tables.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Algorithm
  • Offline Learning
  • Real-Time Data
  • Real Time Big Data Analytics
  • Online
  • Deep Learning
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science

Source: Online Machine Learning là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post