Định nghĩa Ordinary Least Squares Regression (OLSR) là gì?

Ordinary Least Squares Regression (OLSR)Least squares thường Regression (OLSR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ordinary Least Squares Regression (OLSR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bình phương nhỏ nhất hồi quy (OLSR) là một kỹ thuật xây dựng mô hình tuyến tính tổng quát. Nó được sử dụng để ước lượng tất cả các tham số chưa biết tham gia vào một mô hình hồi quy tuyến tính, mục đích của nó là để giảm thiểu tổng các bình phương của sự khác biệt của các biến quan sát và các biến giải thích.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát minh vào năm 1795 bởi Carl Friedrich Gauss, nó được coi là một trong những phương pháp dự đoán chung sớm nhất được biết đến. OLSR mô tả mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (những gì là nhằm để được giải thích hoặc dự đoán) và một của nó hoặc các biến độc lập hơn (biến giải thích). ứng dụng OLSR có thể được tìm thấy trong vô số lĩnh vực như tâm lý học, khoa học xã hội, y tế, kinh tế và tài chính.

What is the Ordinary Least Squares Regression (OLSR)? – Definition

Ordinary least squares regression (OLSR) is a generalized linear modeling technique. It is used for estimating all unknown parameters involved in a linear regression model, the goal of which is to minimize the sum of the squares of the difference of the observed variables and the explanatory variables.

Understanding the Ordinary Least Squares Regression (OLSR)

Invented in 1795 by Carl Friedrich Gauss, it is considered one of the earliest known general prediction methods. OLSR describes the relationship between a dependent variable (what is aimed to be explained or predicted) and its one or more independent variables (explanatory variable). OLSR application can be found in myriad fields such as psychology, social sciences, medicine, economics and finance.

Thuật ngữ liên quan

  • Linear Regression
  • Linear Function
  • Linear Interpolation
  • Static Data
  • Social Network Analysis (SNA)
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System

Source: Ordinary Least Squares Regression (OLSR) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post