Định nghĩa Outlier là gì?

OutlierOutlier. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Outlier – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một outlier, trong toán học, thống kê và công nghệ thông tin, là một điểm dữ liệu cụ thể mà nằm ngoài phạm vi của xác suất cho một tập dữ liệu. Nói cách khác, các outlier là khác biệt với các điểm dữ liệu xung quanh khác trong một cách đặc biệt. Outlier phân tích là cực kỳ hữu ích trong các loại phân tích và nghiên cứu, một số của nó liên quan đến công nghệ và hệ thống CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Outliers là phổ biến trong nhiều hình dạng và hình thức. Ví dụ, một phân tích về nhiệt độ trong một quá trình công nghiệp có thể mang lại hàng trăm đo trong một phạm vi 65-70 độ, và một đo lường cá nhân của 140 độ. Trong nhiều trường hợp, nó là tương đối dễ dàng để xác định các giá trị ngoại biên hoặc các sự kiện thiên nga đen từ phân tích đơn giản.

What is the Outlier? – Definition

An outlier, in mathematics, statistics and information technology, is a specific data point that falls outside the range of probability for a data set. In other words, the outlier is distinct from other surrounding data points in a particular way. Outlier analysis is extremely useful in various kinds of analytics and research, some of it related to technologies and IT systems.

Understanding the Outlier

Outliers are common in many shapes and forms. For instance, an analysis of temperatures in an industrial process could yield hundreds of measurements within a range from 65 to 70 degrees, and one individual measurement of 140 degrees. In many cases, it is relatively easy to identify these outliers or black swan events from simple analysis.

Thuật ngữ liên quan

  • Runtime Error
  • Statistical Mean
  • Black Box Testing
  • Analytics
  • Network
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing
  • Desktop Virtualization
  • Full Virtualization

Source: Outlier là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post