Định nghĩa Parallel Functional Programming là gì?

Parallel Functional ProgrammingSong song lập trình chức năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Parallel Functional Programming – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chức năng lập trình song song dùng để chỉ một triết lý cụ thể của khoa học máy tính sử dụng lập trình chức năng kết hợp với xử lý song song để làm việc với các chương trình tường thuật theo những cách cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lập trình chức năng cốt lõi của nó liên quan đến một phong cách của chương trình đó là bản chất tĩnh, tránh thay đổi dữ liệu nhà nước.

What is the Parallel Functional Programming? – Definition

Parallel functional programming refers to a specific philosophy of computer science that uses functional programming in conjunction with parallelism to work with declarative programming in specific ways.

Understanding the Parallel Functional Programming

Functional programming at its core involves a style of programming that is essentially static, avoiding changing state data.

Thuật ngữ liên quan

  • Declarative Programming
  • Deterministic Algorithm
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Functional Language
  • Functional Programming
  • Functional Reactive Programming (FRP)
  • Deterministic Finite Automaton (DFA)
  • Deterministic Automaton

Source: Parallel Functional Programming là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post