Định nghĩa Particle Swarm Optimization (PSO) là gì?

Particle Swarm Optimization (PSO)Tối ưu bầy đàn (PSO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Particle Swarm Optimization (PSO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tối ưu bầy đàn (PSO) là một phương pháp ngẫu nhiên dựa vào dân số giúp với bài toán tối ưu. Nó được mô hình hóa sau quá trình tự nhiên, chẳng hạn như đổ của các loài chim hoặc sự chuyển động của các trường học của cá.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tối ưu bầy đàn làm việc với một tập hợp các giải pháp khả thi và khó khăn về một vấn đề tối ưu hóa. Vấn đề tối ưu hóa phải có một điều kiện mục tiêu – sau đó các thuật toán làm việc để giải quyết vấn đề và cung cấp các giá trị tốt nhất.

What is the Particle Swarm Optimization (PSO)? – Definition

Particle swarm optimization (PSO) is a population-based stochastic method that helps with optimization problems. It is modeled after natural processes, such as the flocking of birds or the movement of schools of fish.

Understanding the Particle Swarm Optimization (PSO)

Particle swarm optimization works with a set of feasible solutions and constraints on an optimization problem. The optimization problem has to have a target condition – then the algorithm works to solve the problem and provide the best values.

Thuật ngữ liên quan

  • Algorithm
  • Stochastic
  • Master Data
  • Machine Learning
  • Decision Tree
  • Swarm Intelligence (SI)
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System

Source: Particle Swarm Optimization (PSO) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post