Định nghĩa Password Generator là gì?

Password GeneratorTạo mật khẩu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Password Generator – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bộ tạo mật khẩu là một công cụ phần mềm tạo ra mật khẩu ngẫu nhiên hay tùy biến cho người sử dụng. Nó giúp người dùng tạo mật khẩu mạnh mà cung cấp bảo mật lớn hơn cho một loại nhất định truy cập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số máy phát điện mật khẩu chỉ đơn giản là máy phát điện mật khẩu ngẫu nhiên. Các chương trình này tạo ra mật khẩu phức tạp / strong với sự kết hợp của các con số, chữ hoa và chữ thường, và ký tự đặc biệt như dấu ngoặc, dấu sao, dấu gạch chéo, vv

What is the Password Generator? – Definition

A password generator is a software tool that creates random or customized passwords for users. It helps users create stronger passwords that provide greater security for a given type of access.

Understanding the Password Generator

Some password generators are simply random password generators. These programs produce complex/strong passwords with combinations of numbers, uppercase and lowercase letters, and special characters such as braces, asterisks, slashes, etc.

Thuật ngữ liên quan

  • Password
  • Strong Password
  • Password Vault
  • Security Architecture
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: Password Generator là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post