Định nghĩa Percussive Maintenance là gì?

Percussive MaintenancePercussive Bảo trì. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Percussive Maintenance – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, bảo trì percussive là nghệ thuật lắc,
đập hoặc đập vào một cái gì đó, để làm cho nó làm việc. Các chuyên gia nói chung xác định
bảo trì percussive như việc sử dụng các tác động thô trên phần cứng vật lý để giải quyết
một số loại trục trặc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, bảo trì percussive được xem như là một cách hiệu quả và mê tín dị đoan của việc giải quyết các vấn đề phần cứng. Theo thống kê, nó là vô cùng khó mà đập thình thịch trên một mảnh của phần cứng sẽ làm cho nó hoạt động tốt. Trong thực tế, điều này thường sẽ làm cho nó thực hiện tồi tệ hơn. Trong giới IT chuyên nghiệp, bảo trì percussive được coi là một giải pháp mới vào nghề dốt nát, và cái gì đó là cảm xúc hơn lý trí.

What is the Percussive Maintenance? – Definition

In IT, percussive maintenance is the art of shaking,
banging or pounding on something, in order to make it work. Experts generally define
percussive maintenance as the use of rough impact on physical hardware to solve
some type of malfunction.

Understanding the Percussive Maintenance

Generally, percussive maintenance is seen as an ineffective and superstitious way of addressing hardware problems. Statistically, it is extremely unlikely that pounding on a piece of hardware is going to make it perform better. In fact, this would usually make it perform worse. In professional IT circles, percussive maintenance is seen as an ignorant neophyte solution, and something that is more emotional than rational.

Thuật ngữ liên quan

  • Hardware (H/W)
  • Device
  • Mean Time Between Failures (MTBF)
  • Circuit
  • Hardware Clustering
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus

Source: Percussive Maintenance là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post