Định nghĩa Point-to-Point Encryption (P2PE) là gì?

Point-to-Point Encryption (P2PE)Point-to-Point Encryption (P2PE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Point-to-Point Encryption (P2PE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Point-to-point mã hóa (P2PE) là một quá trình một cách an toàn mã hóa một tín hiệu hoặc dữ liệu giao dịch thông qua một chỉ định “đường hầm”. Đây thường được áp dụng cho thông tin thẻ tín dụng được mã hóa từ các thương gia point-of-sale (POS) nhập cảnh vào các điểm xử lý thẻ tín dụng chính thức, thường được duy trì bởi một bên thứ ba. Nguyên tắc của P2PE có thể bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong nhiều cách khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, P2PE phải đủ bền để bảo vệ dữ liệu thực sự. Nhiều hệ thống sử dụng các phương pháp như mã hóa khóa công khai và băm để làm cho dữ liệu nhạy cảm trong việc sử dụng đục để hacker cùng trộm. Nhu cầu bảo mật tốt hơn đang trở thành một chủ đề chính trong kinh doanh CNTT.

What is the Point-to-Point Encryption (P2PE)? – Definition

Point-to-point encryption (P2PE) is a process of securely encrypting a signal or transacted data through a designated “tunnel.” This is most often applied to credit card information encrypted from the merchant point-of-sale (POS) entry to the final credit card processing point, often maintained by a third party. The principle of P2PE can protect sensitive data in many different ways.

Understanding the Point-to-Point Encryption (P2PE)

In general, P2PE has to be durable enough to actually protect data. Many systems use methods like public key encryption and hashing to make sensitive data in use opaque to hackers and thieves. The need for better security is becoming a major theme in business IT.

Thuật ngữ liên quan

  • Encryption Algorithm
  • Hashing
  • Public Key Cryptography (PKC)
  • VPN Security
  • Common Data Security Architecture (CDSA)
  • End-to-End Encryption (E2EE)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Point-to-Point Encryption (P2PE) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post