Định nghĩa Predictive Maintenance là gì?

Predictive MaintenanceĐoán trước Bảo trì. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Predictive Maintenance – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảo dưỡng dự phòng là một chiến lược bảo trì nhờ phân tích dự đoán. Các giải pháp được sử dụng để phát hiện các kiểu thất bại hay bất thường, nhưng chỉ được triển khai khi có xác suất cao của thất bại sắp xảy ra. Điều này giúp trong việc triển khai nguồn lực hạn chế, thiết bị hoặc thiết bị thời gian hoạt động tối đa, tăng cường quá trình chuỗi chất lượng và cung cấp, và do đó cải thiện sự hài lòng tổng thể cho tất cả các bên liên quan tham gia.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo dưỡng dự phòng tập trung vào việc dự đoán khi thất bại thiết bị sẽ xảy ra và ngăn chặn điều đó xảy ra thất bại với sự giúp đỡ của bảo trì giám sát để bảo trì có thể được lên kế hoạch trước một biểu hiện vấn đề. Một trong những tính năng riêng biệt của bảo trì dự đoán là tần số duy trì là một tối thiểu, và nó giúp trong việc ngăn ngừa bảo trì phản ứng ngoài ý muốn và các chi phí liên quan đến bảo dưỡng phòng ngừa. Các dự đoán thất bại trong trường hợp bảo dưỡng dự phòng có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một trong nhiều kỹ thuật. Dựa trên ý kiến ​​chuyên gia và thiết bị được sử dụng, kỹ thuật phù hợp được chọn.

What is the Predictive Maintenance? – Definition

Predictive maintenance is a maintenance strategy driven by predictive analytics. The solutions are used for detecting failure patterns or anomalies, but are only deployed when there is high probability of imminent failure. This helps in deploying limited resources, maximizing device or equipment uptime, enhancing quality and supply chain processes, and thus improving the overall satisfaction for all the stakeholders involved.

Understanding the Predictive Maintenance

Predictive maintenance focuses on predicting when device failure will occur and preventing that occurrence of failure with the help of maintenance monitoring so that maintenance can be planned before an issue manifests. One of the distinct features of predictive maintenance is that the maintenance frequency is a bare minimum, and it helps in preventing unplanned reactive maintenance and the expenses associated with preventive maintenance. The failure prediction in cases of predictive maintenance can be done with the help of one of many techniques. Based on the expert opinion and device in use, the proper technique is selected.

Thuật ngữ liên quan

  • Predictive Analytics
  • Predictive Technology
  • Real-Time Predictive Analytics
  • Predictive Analytics Tools
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • Backsourcing

Source: Predictive Maintenance là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post