Định nghĩa Prettyprint là gì?

PrettyprintPrettyprint. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Prettyprint – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lĩnh vực CNTT, để “prettyprint” một cái gì đó liên quan đến quá trình hiển thị mã nguồn hoặc các vật dụng khác một cách đoan trang và hấp dẫn. Prettyprint có thể bao gồm định dạng và phong cách hiện thực, cũng như các loại khác nhau của các thiết lập văn bản đặc biệt để hiển thị các kết quả của các phương trình toán học hoặc đầu ra mã.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Prettyprint thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những triển khai cơ bản là mã định dạng, trong đó tách khối mã vào dòng mã cá nhân. Một số công cụ làm việc này cho ngôn ngữ lập trình khác nhau như LISP hoặc C, làm cho kết quả nhiều hơn nữa có thể đọc được và truyền thống. công cụ prettyprint cũng có thể thay đổi kích thước phông chữ và phong cách cho số cá nhân hoặc chữ hoặc đoạn văn bản. Ý tưởng chung là kết quả được in rõ ràng và theo một cách thân thiện. Trong một số trường hợp, điều này đòi hỏi những thay đổi cụ thể của dày đặc, phức tạp hoặc “lông” mã nguồn.

What is the Prettyprint? – Definition

In IT, to “prettyprint” something refers to the process of displaying source code or other items in a presentable and attractive way. Prettyprint can involve formatting and style implementations, as well as different types of specialty text settings to display the results of mathematical equations or code output.

Understanding the Prettyprint

Prettyprint can be done in many different ways. One of the basic implementations is code formatting, which splits blocks of code into individual code lines. Certain tools do this for various programming languages like LISP or C, making the result much more readable and conventional. Prettyprint tools may also change font sizes and styles for individual numbers or letters or pieces of text. The general idea is that results are printed clearly and in a user-friendly way. In some cases, this requires specific modifications of dense, complicated or “hairy” source code.

Thuật ngữ liên quan

  • Pretty Printer
  • Rich Text Format (RTF)
  • Hello World
  • Source Code
  • Module
  • C# (C Sharp)
  • CIE Color Model
  • Offset Printing
  • True Color
  • Greeking

Source: Prettyprint là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post