Định nghĩa Project Loon là gì?

Project LoonDự án Loon. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project Loon – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dự án Loon là một dự án của Google liên quan đến việc gửi khinh khí cầu vào tầng bình lưu để cung cấp truy cập Wi-Fi miễn phí cho các khu vực nông thôn và nghèo đói. Nhiều người trong số những bong bóng của Google đã có trong chuyến bay và đã có thể kết nối một số cộng đồng, chẳng hạn như những người ở New Zealand và vùng sâu vùng xa khác, với Internet toàn cầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dự án Loon bắt đầu vào năm 2011 sau khi thảo luận nhiều và một kế hoạch trì hoãn trong năm 2008. Các bong bóng đầu tiên bay qua vùng California. Trong năm 2013, Google đã làm một dự án thí điểm tại New Zealand với khoảng 30 quả bóng. Kể từ đó, phạm vi và khối lượng của dự án đã liên tục mở rộng.

What is the Project Loon? – Definition

Project Loon is a Google project involving sending hot air balloons to the stratosphere in order to deliver Wi-Fi access to rural and underserved areas. Many of these Google balloons are already in flight and have been able to connect some communities, such as those in New Zealand and other isolated areas, to the global Internet.

Understanding the Project Loon

Project Loon started in 2011 after much discussion and a delayed plan in 2008. The first balloons flew over areas of California. In 2013, Google did a pilot project in New Zealand with about 30 balloons. Since then, the scope and volume of the project have steadily expanded.

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • Autonomous Car
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Spectrum Allocation
  • RFID Chip
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x
  • IEEE 802.1X

Source: Project Loon là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post